Gatsby Prismic i18n

Based on gatsby-starter-prismic with Internationalization (i18n) support

Author Lennart
Github Stars 74
Last Commit Nov 28, 2019
Gatsby Prismic i18n screenshot